Friday, January 3, 2014

rancangan pengajaran tahunan KHB TINGKATAN 3
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
catatan
1
01/01/14 -
02/01/13
1.1  Organisasi Bengkel dan  Keselamatan
a.  Pengurusan organisasi bengkel  dan keselamatan
Aras 1
·         Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel
·         Mengamalkan langkah keselamatan
2 & 3
05/01/14 -
    16/01/14* 14/1-CUTI MAULIDUR RASUL

1.4 Elektrik
a. Mengira kos tenaga elektrik
b. Pengenalan motor arus terus (DC)

 

Aras 1

·         Membaca meter kWj
       (KOD EVIDENCE : B3D2E1)
       Membaca meter kWj.

Aras 1

·         Mengira kos penggunaan tenaga elektrik
         (KOD EVIDENCE : B3D2E2)
       Mengira kos penggunaan tenaga elektrik.
         (KOD EVIDENCE : B4D2E1)
       Mengira kos penggunaan tenaga elektrik mengikut prosedur².
         (KOD EVIDENCE : B5D2E1)
       Mengira kos penggunaan tenaga elektrik dengan daya usaha².

 

Aras 1

·         Membaca maklumat pada plat perincian motor
·         Mengenali jenis motor
          (KOD EVIDENCE : B1D1E1)
       Menyatakan dua jenis motor
·         Menyatakan arah pusingan motor DC
         (KOD EVIDENCE : B1D1E2)
      Menyatakan arah pusingan motor DC.
·         Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran kuasa motor DC
         (KOD EVIDENCE : B2D1E1)
      Menerangkan mekanisme penghantaran kuasa motor DC.
prosedur²:
Mengira mengikut kaedah  yang betul.
daya usaha²:
Pengiraan  yang tepat.
4
19/01/14- 24/01/14
*ganti cuti tahun baru cina
1.2  Reka Cipta
a. Pengenalpastian masalah

Aras 1

·         Mengenal pasti masalah
·         Mengumpul maklumat dan data
·         Menganalisis maklumat
·         Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah
5
26/01/14 – 30/01/14
b. Pemilihan idea

Aras 1

·         Menilai dan memilih idea yang paling sesuai

 

30/01/14 – 01/02/14
CUTI TAHUN BARU CINA

 

6
03/02/14 – 06/02/14
c. Perekaan projek

Aras 1

·         Melakar beberapa reka bentuk projek

 

7
9/02/14 – 13/02/14
*ganti cuti deepavali
d. Pemilihan reka bentuk

Aras 1

·         Menilai dan memilih konsep reka bentuk
·         Membuat lukisan  kerja berdasarkan lukisan unjuran ortografik
8
16/02/14 – 20/02/14
e. Perancangan pembinaan projek

Aras 1

·         Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya
·         Mengenal pasti dan memilih alat

·         Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran 

9,10,11
23/02/14 –
13/03/14
f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek 

Aras 1

·         Mengukur, menanda dan memotong
·         Membina dan mencantum bahagian projek
(KOD EVIDENCE : B3D1E1)
Menghasilkan projek reka cipta ¹
(KOD EVIDENCE : B4D1E1)
Menghasilkan projek reka cipta mengikut prosedur ¹
(KOD EVIDENCE : B5D1E1)
Menghasilkan projek reka cipta dengan daya usaha¹
(KOD EVIDENCE : B6D1E1)
Menghasilkan projek reka cipta dengan nilai tambah¹.
·         Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan
·         Membuat kemasan
·         Menguji dan menilai projek
Rekacipta¹:Menghasilkan 
produk baharu atau inovasi 
daripada produk sedia ada.
Prosedur ¹:
membuat projek berdasarkan lakaran.
Daya usaha¹:
Menyelesaikan masalah.
Nilai tambah¹:
Penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid.
12
16/03/14 -20/03/14
g. Pendokumentasian

Aras 1

·        Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaitan projek  yang dibina

·         Membuat persembahan projek

21/03/14 – 29/03/14
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

13 & 14
30/03/14 - 10/04/14
1.5 Elektronik (Teras)
a.      Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
b.      Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Aras 1
·         Mengenal pasti nama, simbol dan  fungsi komponen elektronik

 

Aras 1

·         Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek
·         Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek
15,16
13/04/14 -24/04/14
1.2  Elektronik
a.      Penghasilan projek

 

 

Aras 1

·         Membaca dan menterjemah lukisan skematik
·         Membentuk kaki komponen
   (KOD EVIDENCE : B3D3E1)
       Membentuk kaki komponen.
·         Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar
    (KOD EVIDENCE : B3D3E2)
       Memasang komponen elektronik berpandukan lukisan bergambar.
·         Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik
·         Memateri semua kaki atau tamatan komponen
 (KOD EVIDENCE : B3D3E3)
Memateri kaki komponen
(KOD EVIDENCE : B4D3E1)
Memateri semua kaki dan tamatan komponen elektronik mengikut prosedur3
(KOD EVIDENCE : B5D3E1)
Memateri semua kaki dan tamatan komponen elektronik dengan daya usaha3.
·         Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas
·         Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu
·         Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan serta melupus sisa

Aras 2

·         Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini dapat diaplikasikan
prosedur3: 
Komponen berkutub 
Dipasang mengikut  kekutuban.
daya usaha3: 
Sempurna;
i.     Pematerian kemas.
ii. Pematerian kukuh.
17
27/04/14 – 01/05/14
1.10 Tempat kediaman
a.      Ruang tempat kediaman
b.      Keselesaan tempat kediaman

 

 

Aras 1

·         Menerangkan erti tempat kediaman
·         Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman
  (KOD EVIDENCE : B1D2E1)
       Menyatakan tiga jenis ruang tempat kediaman.
  (KOD EVIDENCE : B2D2E1)
       Menerangkan dua jenis ruang tempat kediaman dari segi fungsinya.
·         Mengenal pasti fungsi ruang

 

Aras 1

·         Mengenal pasti faktor keselesaan tempat kediaman

    (KOD EVIDENCE : B1D2E2)
        Menyatakan dua faktor keselesaan tempat kediaman.
    (KOD EVIDENCE : B2D2E2)
        Menerangkan dua faktor keselesaan tempat kediaman.
18,19
04/05/14 – 15/05/14
1.10 Tempat kediaman
c.       Penjagaan tempat kediaman
d.      Susun atur alatan dan kelengkapan

Aras 1

·         Mengenal pasti pembersihan tempat kediaman
   (KOD EVIDENCE : B1D2E3)
       Menyatakan dua jenis pembersihan tempat kediaman.
   (KOD EVIDENCE : B2D2E3)
       Menerangkan dua jenis pembersihan tempat kediaman.
·         Mengenal pasti alat dan agen pencuci
·         Memilih dan menggunakan agen pencuci yang sesuai
·         Membersih, mengemas dan menghias ruang tempat kediaman

Aras 1

·         Menyenaraikan faktor  yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan

·         Menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur

20
18/05/14 – 22/05/14
2.6  Konsumerisme
a.      Pengguna dan konsumerisme
b.      Hak dan tanggungjawab pengguna

 

Aras 1

·         Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme

Aras 1

·         Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna
  (KOD EVIDENCE : B1D4E1)
       Menyatakan lima hak pengguna.
  (KOD EVIDENCE : B2D4E1)
       Menerangkan tiga hak pengguna.

·         Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga hak sebgai pengguna.

21
25/05/14 – 26/05/14
c.       Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna
d. Peranan persatuan pengguna

Aras 1

·         Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna
   (KOD EVIDENCE : B1D4E2)
       Menyatakan tiga tanggungjawab pengeluar kepada pengguna.
·         Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar
·         Menerangkan cara membuat aduan

Aras 1

·         Menerangkan peranan persatuan pengguna dalam menguatkuasakan undang-undang dan melindungi hak pengguna

Aras 2

·         Menentukan hak pengguna dalam peruntukan undang-undang
·         Mengkategorikan bentuk perlindungan pengguna dari segi pendidikan, persatuan dan undang-undang

Aras 3

·         Menilai penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme
28/05/14 – 15/06/14
CUTI PERTENGAHAN TAHUN


22 & 23
15/06/14 – 26/06/14
1.3  ELEKTRONIK
Nama, simbol dan fungsi komponen

Aras 1

·         Mengenalpasti nama, simbol, dan fungsi komponen elektronik.
·         Menyatakan susunan nombor IC pemasa 555
            (KOD EVIDENS :  B1D3E1)
       Menyatakan susunan nombor pin IC pemasa 555
·         Mengenalpasti binaan dan tamatan geganti.
                         (KOD EVIDENS :B1D3E2)
        Menyatakan tiga bahagian utama binaan geganti.
                         (KOD EVIDENS : B2D3E1)
        Menerangkan geganti dari segi fungsinya
Tunjukcara
Pematerian soket IC
Penerangan
Latih tubi soalan
Komponen terlibat
Komponen geganti dan IC Pemasa.
24 - 28
29/06/14 – 07/08/14
b.      Penghasilan Projek
Aras 1
·         Membaca dan menterjemah lukisan skematik
·         Membentuk kaki komponen
·         Memasang komponen mengikut lukisan skematik atau lukisan bergambar
·         Menyemak semula kedudukan komponen
·          Memateri semua kaki komponen  dan memoyong kaki yang berlebihan
·         Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan
                       (KOD EVIDENS : B3D4E1)
Menghasilkan projek elektronik yang mengandungi komponen geganti dan IC 555
                       (KOD EVIDENS : B4D4E1)
Menghasilkan projek elektronik mengikut prosedur4
                       (KOD EVIDENS : B5D4E1)
Menghasilkan projek elektronik yang berfungsi dengan daya usaha4
Guru membimbing murid semasa kerja pematerian
Sentiasa mengamalkan langkah keselamatan semasa bekerja
Guru menerangkan cara melupuskan sisa untuk memelihara alam sekitar
Sumbangsaran
29
10/08/14 –
14/08/14
1.4  Enjin
  1. Jenis dan kegunaan pengikat dan pencantum

 

Aras 1

·         Mengenal pasti nama dan kegunaan pengikat dan pencantum
                 (KOD EVIDENS : B1D4E1)
Menyatakan dua nama pengikat
                        (KOD EVIDENS : B2D4E1)
 Menerangkan pengikat dari segi fungsinya.
Penerangan tentang kegunaan pengikat dan pencantum
Contoh jenis pengikat ialah bol dan nat, stad dan skru tudung
30
17/08/14 – 21/08/14
  1. Mengenalpasti bahagian luar enjin

 

Aras 1

·         Mengenal pasti bahagian utama luar enjin dan fungsinya
            (KOD EVIDENS : B1D4E2)
       Menyatakan enam bahagian utama luar enjin
                         (KOD EVIDENS : B2D4E2)
       Menerangkan enam bahagian utama luar enjin dari segi fungsinya.
·         Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan
·         Membuka dan memasang satu bahagian luar enjin
31
24/08/14 – 28/08/14
  1. Mengenal bahagian dalam enjin

 

Aras 1

·         Mengenalpasti nama dan fungsi bahagian dalam enjin
            (KOD EVIDENS : B1D4E3)
       Menyatakan lima bahagian dalam enjin.
                         (KOD EVIDENS : B2D4E3)
       Menerangkan lima bahagian utama dalam enjin dari segi fungsinya.
32
01/09/14 – 04/09/14
  1. Edaran empat lejang

 

Aras 1
·         Menyatakan prinsip edaran 4 lejang
            (KOD EVIDENS : B1D4E4)
       Menyatakan nama dua lejang enjin.
33
07/09/14 – 11/09/14
  1. Sistem enjin

 

Aras 1
·         Mengenalpasti lima sistem enjin dan fungsinya
            (KOD EVIDENS : B1D4E5)
       Menyatakan nama tiga sistem enjin
                         (KOD EVIDENS : B2D4E4)
       Menerangkan dua sistem enjin dari segi fungsinya.
12/09/14 - 20/09/14
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

34
21/09/14 – 25/09/14

  1. Menservis enjin
i.                    Mengganti palam pencucuh
ii.                  Memeriksa aras dan menukar minyak pelincir
Aras 1
·         Memilih alatan tangan
·         Menanggalkan palam pencucuh dari kepala silinder
·         Memeriksa keadaan palam pencucuh
·         Membuat keputusan untuk menukar atau menggunakan semula
Aras 1
·         Memeriksa keadaan minyak pelincir
·         Memilih dan menggunakan alatan tangan
·         Menukar minyak pelincir
Memeriksa aras minyak pelincir

35
28/09/14 – 02/10/14
LATIH TUBI

 

36&37
05/10/13 – 11/10/13
LATIH TUBI INTENSIF PERSEDIAAN PPMR


38 - 42
13/10/13 – 16/10/2014
PENILAIN BERPUSAT PMR


19/10/14
PROGRAM SELEPAS PPMR DAN SEMAKAN STOK


No comments:

Post a Comment